Admissió

Procés d’admissió i Matrícula

Per fer la sol·licitud d’admissió en els nostres programes de Grau, necessitem una sèrie de documents per tal de que pugui ser valorada la teva admissió.

  1. Preinscripció online

La sol·licitud de plaça s’inicia el 9 de gener de 2018 i es realitza online

Seguint les instruccions que se t’indicaran, hauràs de crear un password i el sistema et facilitarà un usuari. Cal que guardis i recordis el teu usuari i password perquè et permetrà seguir el procés que has iniciat.

Documentació que cal pujar
– Certificat dels resultats de primer de Batxillerat i de les avaluacions ja realitzades de segon de Batxillerat.
– Si no estàs cursant Batxillerat, certificació dels estudis que estiguis realitzant.
– Certificat de Batxillerat i de les PAU en cas que ja les tinguis.

Hauràs de triar la data de realització de la prova d’admissió en el moment de tramitar la sol·licitud, segons calendari establert.

Durant el procés, és necessari abonar 225€ en concepte d’obertura i tramitació d’expedient. Aquest import serà retornat només quan l’estudiant no sigui admès per IQS. Si tens qualse­vol dificultat per pujar els documents, contacta amb Secretaria d’IQS: secretaria@iqs.edu.

Quan finalitzis la sol·licitud de plaça, podràs imprimir el resguard on figuraran les teves dades personals, així com el dia escollit per a la realització del test d’admissió.

  1. Prova d’admissió

La prova d’admissió és de tipus psicotècnic i també inclou exercicis escrits d’avaluaciódel nivell d’anglès. La durada de la prova és de 3 hores aproximadament.

Les properes dates de 2018 per a realitzar la prova d’admissió del Grau en Farmàcia són:

Seu IQS:
24 de gener a les 15h30
21 de febrer a les 15h30
21 de març a les 15h30

Seu BLANQUERNA:
27 d’abril a les 15h30
26 de maig a les 10h30
15 de juny a les 9h30
29 de juny a les 9h30
3 de juliol a les 9h30

 El dia de la prova d’admissió és IMPRESCINDIBLE presentar el DNI o Passaport 

  1. Confirmació d’admissió

La Comissió d’Admissions resoldrà la teva admissió basant-se en els estudis realitzats, els resultats acadèmics obtinguts i la prova d’admissió. Secretaria General d’IQS t’informarà de la teva admissió.

En el cas de que hagis estat admès, l’admissió restarà condicionada al compliment dels requisits necessaris per a la matriculació als estudis. 

  1. Reserva de plaça

La reserva de plaça és obligatòria i garanteix la plaça en els estudis escollits.

En cas de ser admés, hauràs de realitzar, des de la plataforma de preinscripció, el pagament de la reserva de plaça del 50% de l’import de la matrícula (5.850€). Hauràs de seguir les instruccions que t’indicarà el sistema (entrant de nou en l’enllaç a on has fet la sol·licitud de preinscripció i accedir a l’opció “reserva de plaça”). La reserva de plaça no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula una vegada efectuïs la matriculació.

Una vegada efectuat el pagament de la reserva de plaça t’assignarem dia i hora per formalitzar la matrícula de manera presencial a IQS.

L’import de la reserva de plaça només es retorna en cas que l’estudiant no compleixi amb els requisits d’accés als estudis d’IQS. 

  1. Matrícula

El període de matrícula pels alumnes que tenen els requisits necessaris per poder-se matricular és del 27 de juny al 27 de juliol de 2018.

Documentació necessària per a la Matrícula
– Document que acrediti la via d’accés a la Universitat
– Document que acrediti alguna necessitat especial de l’alumne o esportista d’elit
– Carnet de família nombrosa
Ordre de domiciliació d’endeutament directe “SEPA”

No podràs procedir a la matriculació si no aportes tota la documentació sol·licitada

En el cas de no poder assistir el dia de matriculació assignat, agrairem ens ho comuniquis amb la màxima antelació possible.

Idioma Requerit
IQS posa en coneixement de tots els alumnes que iniciïn estudis de grau el proper curs acadèmic que, quan finalitzin els seus estudis de grau, han d’haver acreditat documentalment davant la Secretaria General d’IQS l’assoliment del nivell B2 del MECR d’una tercera llengua estrangera d’entre les que s’estableixen a les PAU (alemany, anglès, francès o italià), per tal de poder procedir a l’expedició del títol corresponent un cop superats tots els crèdits de cada pla d’estudis.

Contacte

Per a informació addicional del grau
Comunicació i Marketing Corporatiu IQS
grausiqs@iqs.edu
T. 932 672 020

Per a qüestions relatives al procés d’admissió i matrícula
Secretaria General IQS
secretaria@iqs.edu
T. 932 672 001