Admissió

Procés d’admissió

1. Sol·licitud de plaça

La sol·licitud de plaça s’inicia el 10 de gener i es realitza online mitjançant el següent enllaç:

http://www.iqs.edu/ca/graus/grau-farmacia

Seguint les instruccions que se t’indicaran, hauràs de crear una contrasenya i el sistema et facilitarà un usuari. Amb aquest usuari i contrasenya podràs accedir tants cops com sigui necessari a consultar la teva sol·licitud de plaça.

Els documents que s’han de pujar al sistema en el moment de la sol·licitud de plaça són els següents:

 • Notes de 1r i 2n de Batxillerat (de les de 2n de les que es disposi en el moment de fer la sol·licitud de plaça), del CFGS o documentació acreditativa de la via d’accés amb la qual s’accedeix
 • Fotocòpia del DNI (Per les dues bandes) / Passaport
 • Una fotografia mida carnet (amb fons blanc)
 • 225€ en concepte d’obertura i tramitació d’expedient (pagament mitjançant targeta de crèdit/ dèbit) en el moment de fer la sol·licitud de plaça)

En el moment de fer la sol·licitud de plaça, hauràs d’escollir una de les següents dates per a la realització del test d’admissió:

 • 25 de gener de 2017, dimecres, 15:30 h (Seu IQS, Via Augusta, 390, Barcelona)
 • 22 de febrer de 2017, dimecres, 15:30 h (Seu IQS, Via Augusta, 390, Barcelona)
 • 15 de març de 2017, dimecres, 15:30 h (Seu IQS, Via Augusta, 390, Barcelona)
 • 21 d’abril de 2017, divendres, 15:30 h (Seu Blanquerna, c. Padilla, 326, Barcelona)
 • 26 de maig de 2017, divendres, 15:30 h (Seu Blanquerna, c. Padilla, 326, Barcelona)
 • 16 de juny de 2017, divendres, 9:30 h (Seu Blanquerna, c. Padilla, 326, Barcelona)
 • 30 de juny de 2017, divendres, 9:30 h (Seu Blanquerna, c. Padilla, 326, Barcelona)
 • 4 de juliol de 2017, dimarts, 9:30 h (Seu Blanquerna, c. Padilla, 326, Barcelona)

Al finalitzar la sol·licitud de plaça, et podràs imprimir el resguard a on figuraran les teves dades personals així com el dia escollit per a la realització del test d’admissió.

2. Procés d’admissió

Aproximadament quinze dies després de la realització del test d’admissió, rebràs mitjançant correu electrònic els resultats del mateix. En el cas de que hagis estat admès, l’admissió restarà condicionada al compliment dels requisits necessaris per a la matriculació als estudis (els requisits s’especifiquen en el punt 4).

3. Reserva de plaça

En el cas de que hagis estat admès perquè se’t pugui assignar dia i hora per a formalitzar la matrícula has de fer la reserva de plaça si vols assegurar-la per al curs 2017-2018. Hauràs de seguir les instruccions que t’indicarà el sistema (hauràs d’entrar de nou en l’enllaç a on has fet la sol·licitud de plaça i accedir a l’opció “reserva de plaça”) i imprimir el document de pagament per import de 5760€ (50% de l’import de la matrícula) que es generarà únicament una vegada. Un cop imprès hauràs d’anar a fer el pagament de l’import corresponent a qualsevol oficina de CAIXABANK o Banc Santander.

Una vegada efectuat el pagament de la reserva de plaça t’assignarem dia i hora per formalitzar la matrícula de manera presencial a IQS. Durant el mes de juny et comunicarem el dia i hora assignat.

4. Matrícula de Grau

La Secretaria General d’IQS contactarà amb tu durant el mes de juny per informar-te de l’inici del procés de matriculació i dels requisits per matricular-te.

La documentació que hauràs de lliurar en el moment de la matrícula és la següent:

 • Per aquells estudiants que s’hagin examinat en qualsevol de les Universitats Catalanes: hauran de lliurar el full que s’ha de descarregar d’ACCESNET amb el resultat de les PAU
 • Per aquells estudiants procedents de sistemes educatius de països membres de la Unió Europea, cursats o no a Espanya, o amb els que existeixi un acord de col·laboració educatiu (inclòs el batxillerat internacional): hauran de lliurar l’original o fotocòpia compulsada de la credencial per a l’accés a la Universitat Espanyola expedida per la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
 • Per aquells estudiants procedents de sistemes educatius de països no membres de la Unió Europea i sense acord de col·laboració educatiu: hauran de lliurar l’homologació de la titulació d’accés a la universitat.
 • Per aquells estudiants que s’hagin examinat en qualsevol Universitat de fora de Catalunya o bé per la UNED, o que hagin estat matriculats en una altra Universitat: hauran de lliurar una fotocòpia del resultat obtingut a les PAU i el resguard de la sol·licitud del trasllat d’expedient.
 • Per aquells estudiants que accedeixin a la universitat mitjançant la via de Cicles Formatius de Grau Superior: hauran de lliurar la certificació acadèmica amb les notes on consti la nota mitja obtinguda.
 • Estudiants amb alguna necessitat especial: hauran de lliurar la còpia de la targeta acreditativa, document o certificat del grau de discapacitat.
 • Estudiants esportistes d’elit i d’alt rendiment: certificació de la Federació esportiva en la que es trobi federat acreditant la seva condició. Còpia del BOE.
 • Només per a pagaments fraccionats (aquesta opció de pagament no serà possible per alumnes amb residència fóra d’Espanya). Ordre de domiciliació d’endeutament directe “SEPA”

Idioma Requerit

IQS – Blanquerna posa en coneixement de tots els alumnes que iniciïn estudis de grau el proper curs acadèmic 2017-2018 que, quan finalitzin els seus estudis de grau, han d’haver acreditat documentalment davant la Secretaria Acadèmica l’assoliment del nivell B2 del MECR d’una tercera llengua estrangera d’entre les que s’estableixen a les PAU, per tal de poder procedir a l’expedició del títol corresponent un cop superats tots els crèdits de cada Pla d’Estudis.