Beques acadèmiques

BEQUES a l’EXCEL·LÈNCIA i AJUTS per al Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna

IQS Centre d’Ensenyament Tècnic Superior Fundació Privada i la Fundació Blanquerna són dues institucions sense ànim de lucre que dediquen per als estudiants que es matriculen per primera vegada a la titulació de Grau en Farmàcia, un fons limitat per concedir ajuts econòmics a aquells alumnes que hagin demostrat una excel·lència acadèmica al llarg dels seus estudis de Batxillerat o CFGS.
L’ajut es fa efectiu mitjançant un descompte en l’import de la matrícula.

Modalitats de Beques de Grau:
  • A l’Excel·lència (GE). Per a alumnes de nou ingrés i per un import del 50% de la matrícula (fins a un import màxim equivalent a 30 crèdits) en base únicament a la seva excel·lència d’expedient acadèmic: 8,5 punts en la nota d’accés sobre 10, que és la nota ponderada entre la de Batxillerat i la de les PAU obligatòries (la nota obtinguda a les assignatures específiques de l’examen de les PAU es tindran en compte en cas d’igualtat en la resta de requisits).
  • Ajut Familiar (GAF). Per a alumnes amb necessitats econòmiques en base principalment al nivell d’ingressos familiars. Segons document de BEQUES AJUT FAMILIAR.
    Un alumne solament pot gaudir simultàniament d’una de les dues modalitats de beques.
Bases per la sol·licitud de Beques a l’Excel·lència

1. La beca consisteix en finançar els costos de la matrícula dels cinc cursos. La Beca a l’Excel·lència s’ha de sol·licitar abans de començar primer curs.
2. Per la continuïtat de la Beca a l’Excel·lència caldrà que la qualificació mitja de cada curs en primera convocatòria, ponderada pel nombre de crèdits, sigui igual o superior a 8,0. Cas de no aconseguir-ho, s’atorga la part proporcional als crèdits obtinguts amb qualificació superior o igual a 8,0.
3. Les beques seran adjudicades per la Comissió de Beques del Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna. Tant la documentació rebuda, com les deliberacions i la resolució d’aquesta Comissió, tenen caràcter confidencial.
4. L’acord de la Comissió serà comunicat a cadascun dels beneficiaris de la beca mitjançant carta dirigida a l’alumne al correu electrònic que figuri en l’imprès de sol·licitud.
5. Per sol·licitar una Beca a l’Excel·lència cal estar admès i presentar a la Secretaria General d’IQS (Via Augusta, 390, 08017 Barcelona), el més aviat possible i sempre abans del 29 de juny a les 17:00h, la documentació següent:

a. Imprès corresponent a la sol·licitud de la beca degudament complimentat. Aquest imprès també es pot obtenir a la Secretaria Acadèmica de Blanquerna o d’IQS.
b. Certificació acadèmica completa de les qualificacions obtingudes a Batxillerat o equivalent.
c. Certificat del resultat de les PAU o credencial de la UNED. Per a estudiants iberoamericans o de fora de l’EEES, cal l’expedient acadèmic i el pla d’estudis cursat. La qualificació de les PAU i la nota d’accés a la universitat s’ha de lliurar abans del dia 4 de juliol a les 17:00h ja sigui personalment o per correu electrònic a la Secretaria General d’IQS (secretaria@iqs.url.edu).

6. Per poder estudiar i resoldre qualsevol sol·licitud de beca cal haver pagat la reserva de plaça.

Renovació de la Beca

La renovació de la Beca a l’Excel·lència és automàtica si s’acompleixen els requisits indicats a l’apartat 2 d’aquest document.

Resolució

La resolució de la sol·licitud serà comunicada a cadascun dels beneficiaris de la beca mitjançant carta dirigida a l’alumne al correu electrònic que figuri en l’imprès de sol·licitud, com a màxim, a 10 de juliol de 2017 i el 25 de juliol en segona convocatòria.

Altres Ajuts

  • Els estudiants i les seves famílies poden sol·licitar un préstec bancari pel pagament total o parcial de la matrícula, disposant de condicions preferents amb diferents entitats bancàries (La Caixa, BBVA, Caixa d’Enginyers, Banc Sabadell, Banc Santander).
  • Per alumnes parents directes (fill, net o germà) d’associat a l’AIQS, descompte del 5% que s’aplicarà solament a primer curs, sempre i quan estigui associat d’abans de 31 de desembre de 2016.
  • Descomptes per a alumni d’IQS: cal emplenar l’imprès de sol·licitud.

Les beques i ajuts no són compatibles entre si.

Per a més informació podeu dirigir-vos a l’administració d’IQS.

Actualitzat: març de 2017