Vies d’accés

Perfil d’ingrés

El perfil d’ingrés idoni correspon al d’un estudiant amb interès per la biologia, la química, l’anatomia i la fisiologia, la física, la informàtica i la tecnologia, que senti motivació per la cura de les persones, l’experimentació i amb una gran curiositat intel·lectual, que vulgui adquirir una formació sòlida sobre el medicament en totes les seves etapes, des de la seva obtenció fins als efectes que produeix en l’organisme.

Via d’accés

El Grau en Farmàcia per la Universitat Ramon Llull s’imparteix entre la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i l’IQS School of Engineering. Per accedir es requereix complir els procediments descrits a l’article 3 del Reial decret 1982/2008, de 14 de novembre, i actualitzat per l’Ordre EDU/1434/2009, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris de grau, sense perjudici dels altres mecanismes d’accés previstos a la normativa vigent i l’especial atenció a la diversitat i als candidats amb necessitats educatives especials.

Requisits

Per accedir als estudis de Grau en Farmàcia per la Universitat Ramon Llull cal complir un dels següents requisits:

  • Haver superat les proves d’accés a la universitat (PAU). Opcions preferents: Modalitat de Ciències i Tecnologia, inclou diversos itineraris, cadascun dels quals té característiques pròpies. Algunes possibles combinacions de matèries de modalitat:
  • Itinerari de Ciències: Matemàtiques, física, química, biologia, ciències de la Terra i del medi ambient…
  • Itinerari de Ciències de la Salut: Biologia, química, matemàtiques, ciències de la Terra i del medi ambient…
  • Itinerari Cientificotecnològic: Matemàtiques, física, tecnologia industrial, dibuix tècnic, electrotècnia…
Vies d’accés

Les vies d’accés són les següents:

Via 0 – Estudiants amb PAU i assimilats.

Nota de Batxillerat i de les PAU a partir del moment en que les tingui. Exemplar dels resultat de les PAU

Els candidats que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió europea, o residència a Espanya, i que siguin procedents de sistemes educatius no europeus i que no tinguin subscrit amb Espanya acord de reciprocitat, poseu-vos en contacte amb el departament de Secretaria General IQS secretaria@iqs.edu (Resguard de la sol·licitud de la homologació de la titulació d’accés a la universitat)

Via 1 – Estudiants procedents de sistemes educatius de països membres de la Unió Europea, cursats o no a Espanya, o amb els que existeixi un acord de col·laboració educatiu (inclòs el batxillerat internacional).

Original o fotocòpia compulsada de la credencial per a l’accés a la Universitat Espanyola expedida per la UNED.

Via 2 – Graduats, diplomats, llicenciats universitaris i assimilats

Títol obtingut i expedient acadèmic per si cal fer reconeixements.

Via 4 – Titulats de Cicles Formatius de grau Superior, FP2 i MP3

Certificació acadèmica de les notes on consti la nota mitja obtinguda

Via 7 – Provinents de PAU i assimilats que tenen començats estudis universitaris

Fotocòpia del resultat obtingut a les PAU i el resguard de la sol·licitud del trasllat d’expedient.

Via 8 – Provinents de CFGS o FP2 i assimilats que tenen començats estudis universitaris

Certificació acadèmica de les notes on consti la nota mitja obtinguda i el resguard de la sol·licitud del trasllat d’expedient.

Via 9, 10, 11 – Majors de 25 anys, Majors de 40 anys, Majors de 45 anys

Certificació acadèmica corresponent.

Normes de permanència

  • Estudiants de 1r curs: per poder continuar estudis de la mateixa titulació a la Universitat Ramon Llull, l’estudiant ha d’haver superat amb èxit com a mínim el 20% dels crèdits matriculats a 1r curs. L’estudiant que no superi aquest mínim pot sol·licitar a la Comissió Permanent de Direcció del Grau, per mitjà d’una instància al secretari acadèmic del Grau en Farmàcia i una única vegada, la possibilitat d’inscriure’s al curs següent.
  • Baixa del Grau en Farmàcia: per donar-se de baixa del Grau en Farmàcia cal efectuar la sol·licitud corresponent per mitjà d’una instància dirigida al secretari acadèmic del Grau en Farmàcia i concertar una entrevista amb ell.

En cas que un estudiant que hagi abandonat els estudis i vulgui reincorporar-se al Grau en Farmàcia per continuar-los:

  • Si en el seu expedient acadèmic consta que té crèdits aprovats, pot sol·licitar el reingrés mitjançant una instància adreçada al secretari acadèmic del Grau en Farmàcia.
  • Si en el seu expedient no consta cap crèdit aprovat, ha de tornar a fer tot el procés de preinscripció establert.