Ajuts econòmics

AJUT ECONÒMIC per a la Titulació de Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna pel curs 2020-2021

IQS Centre d’Ensenyament Tècnic Superior Fundació Privada i la Fundació Blanquerna són dues institucions sense ànim de lucre que dediquen per als estudiants que es matriculen per primera vegada a la titulació de grau en Farmàcia, un fons limitat per concedir ajuts econòmics i fer front al finançament d’una part del cost dels estudis. L’estudiant que el rep pot renovar-lo cada curs sempre que compleixi els criteris establerts. L’ajut es fa efectiu mitjançant un descompte en les mensualitats a pagar per l’estudiant a partir de l’inici de curs (octubre). L’ajut no cobreix, en cap cas, l’import abonat en el moment de formalitzar la matrícula.

Aquests ajuts són compatibles amb d’altres beques o ajuts econòmics públics i privats sempre que aquests així ho disposin.

Procés de sol·licitud (Estudiants de primer curs de Grau)

 1. L’estudiant podrà recollir l’imprès de sol·licitud al SIOE (Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant) de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna o a la Secretaria Acadèmica del Grau en Farmàcia que és la Secretaria d’IQS (Via Augusta, 390 -08017 Barcelona) a partir del moment en què formalitzi la preinscripció. Aquest imprès també es pot descarregar de la pàgina web Imprès de sol·licitud.
 2. Lliurament de la sol·licitud degudament formalitzada juntament amb la documentació que cal presentar (consulteu l’apartat més avall Documentació que cal presentar per a la valoració d’un ajut) .
 3. Es recomana una entrevista a tots els estudiants que sol·licitin un ajut per tal de poder valorar millor tots els elements de la situació que s’exposa. Aquesta es podrà concertar en el moment de lliurar el full de sol·licitud i la documentació. En cas de no demanar-la, el Servei d’Ajuts Econòmics, podrà sol·licitar més documentació i, si calgués es posaria en contacte amb l’estudiant.
 4. La Comissió de Beques del Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna, després d’estudiar cada sol·licitud, determinarà l’adjudicació o la denegació de l’ajut. L’acord de la Comissió serà comunicat a cadascun dels beneficiaris de la beca mitjançant carta dirigida a l’alumne al correu electrònic que figuri en l’imprès de sol·licitud. Orientativament les beques es resoldran en una primera resolució el dia 3 de juliol i una d’extraordinària el 24 de juliol de 2020. L’ajut concedit serà efectiu sempre i quan l’estudiant superi les proves i condicions d’accés a la titulació preinscrita i es matriculi a la titulació de Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna (pagament matrícula del 50% del cost del curs).

Terminis: La sol·licitud d’entrevista per la valoració d’ajuts econòmics s’inicia amb l’inici de la campanya de preinscripció (11 de novembre de 2019) i finalitzarà el 19 de juny de 2020 per a la primera resolució i el 17 de juliol de 2020 per a la resolució extraordinària, a les 20 h. No s’acceptarà cap sol·licitud fora dels terminis establerts.

Què és el que es té en compte a la valoració?

L’adjudicació o la denegació de l’ajut depèn de criteris econòmics, socials i acadèmics. En la valoració es tenen en compte diversos aspectes: els guanys econòmics de tots els membres computables que viuen a la unitat familiar, el nombre de membres de la família, problemàtiques relacionades amb la salut i la inestabilitat laboral, possibilitats de recolzament extern, currículum acadèmic, etc.

Criteris orientatius per a la valoració d’un ajut per a estudiants de primer curs de Grau
 1. Estar preinscrit al Grau de Farmàcia IQS-Blanquerna.
 2. No superar els 17.000 euros anuals per membre de la unitat familiar.
 3. Presentar l’imprès de sol·licitud correctament emplenat, adjuntant-hi la documentació que es demana al SIOE de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna o bé a la Secretaria d’IQS.
 4. Es valorarà la sol·licitud de les beques públiques del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD) als efectes d’aquest ajut.

Nota: El fet de complir aquestes condicions no garanteix la concessió de l’ajut.

Documentació que cal presentar per a la valoració d’un ajut per a estudiants preinscrits a primer curs de Grau
 1. Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
 2. Una fotografia mida carnet.
 3. Fotocòpia completa de la declaració de renda de l’any 2018 i a partir del mes de juny, la corresponent a l’any 2019, de tots els membres de la unitat familiar en actiu. En cas de no haver de presentar la declaració de renda, aportar el certificat de vida laboral i certificat d’ingressos i retencions, així com el certificat conforme no han presentat la declaració de la renda. En cas de separació o divorci i, amb pàtria i potestat compartida pels cònjuges, s’hauran de presentar les declaracions de renda de les dues parts.
 4. Fotocòpia de les dues últimes (més recents) nòmines del sol·licitant i dels familiars (pare, mare, germans, parella…) que estiguin en actiu i convisquin amb l’estudiant.
 5. Certificació dels ingressos de la unitat familiar provinents de l’atur i de pensions, si s’escau.
 6. Fotocòpia del període concedit de l’atur o de qualsevol altra prestació, si s’escau.
 7. Els empresaris o autònoms hauran d’adjuntar document acreditatiu dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques, les quatre últimes declaracions trimestrals de l’IVA, la declaració anual de l’IVA,…) i de les societats participades.
 8. Full d’empadronament on hi constin totes les persones que conviuen/ resideixen amb el sol·licitant (volant de convivència).
 9. Fotocòpia de la sentència de separació o divorci completa, si s’escau.
 10. Qualsevol altre document que acrediti la situació descrita en l’imprès de sol·licitud.

Nota: No es tramitaran les sol·licituds que no aportin tota la documentació sol·licitada. En cas de ser necessari per a la valoració final, el Servei d’Ajuts Econòmics es reserva el dret de sol·licitar més documentació.

Renovació d’ajuts econòmics per a estudiants de 2n curs en endavant

Per renovar l’ajut econòmic del Grau en Farmàcia, l’estudiant haurà de mantenir les condicions inicials per les quals se li va atorgar, a més d’haver superat el 70% dels crèdits matriculats el curs anterior i no haver perdut l’escolaritat en cap de les assignatures del curs.

Els estudiants que tinguin les condicions per a renovar l’ajut econòmic s’hauran de posar en contacte amb el Servei d’Ajuts Econòmics, abans del 26 de juny de 2020, per telèfon (93.253.31.81) o mail (beca@blanquerna.edu).

La resolució de la sol·licitud serà comunicada a cadascun dels beneficiaris de la beca mitjançant carta dirigida a l’alumne al correu electrònic que figuri en l’imprès de sol·licitud, com a màxim, el 23 de juliol de 2020.

Ajuts econòmics especials

Es disposa també d’ajuts especials, de caràcter puntual, per als estudiants ja matriculats que visquin una situació que afecti l’economia familiar dificultant seriosament la continuïtat del curs acadèmic. En qualsevol moment del curs acadèmic, l’estudiant que es trobi en aquestes circumstàncies, pot posar-se en contacte amb el Servei d’Ajuts Econòmics.

L’estudiant haurà d’emplenar l’imprès de sol·licitud on haurà d’exposar el motiu concret de la seva demanda. Caldrà presentar el full de sol·licitud al SIOE de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna o bé a la Secretaria d’IQS. Es concertarà una entrevista i, un cop estudiada la situació per la comissió pertinent, se li farà saber la resposta per carta dirigida a l’alumne al correu electrònic que figuri en l’imprès de sol·licitud.

Nota: Aquest tipus d’ajut està supeditat a la situació de dificultat que visqui l’estudiant. L’ajut es farà efectiu a través d’un descompte en les mensualitats a partir de la data de concessió i durant el curs vigent. L’ajut no és renovable.

Criteris orientatius per a la valoració de renovacions d’ajuts i ajuts especials

 1. Estar matriculat al Grau de Farmàcia IQS-Blanquerna.
 2. No superar els 17.000 euros anuals per membre de la unitat familiar.
 3. Presentar l’imprès de sol·licitud correctament emplenat, adjuntant-hi la documentació que es demana al SIOE de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna o bé a la Secretaria d’IQS.
 4. Es valorarà la sol·licitud de les beques públiques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) als efectes d’aquest ajut.
 5. Estar al corrent de les obligacions econòmiques amb la Facultat.

Nota: El fet de complir aquestes condicions no garanteix la concessió de l’ajut.

Documentació que cal presentar (per a renovacions d’ajuts i ajuts especials)

 1. Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
 2. Una fotografia mida carnet.
 3. Fotocòpia completa de la declaració de renda de l’any 2018, de tots els membres de la unitat familiar en actiu. En cas de no haver de presentar la declaració de renda, aportar el certificat de vida laboral i certificat d’ingressos i retencions, així com el certificat conforme no han presentat la declaració de la renda 2019. En cas de separació o divorci i, amb pàtria i potestat compartida pels cònjuges, s’hauran de presentar les declaracions de renda de les dues parts.
 4. Fotocòpia de les dues últimes (més recents) nòmines del sol·licitant i dels familiars (pare, mare, germans, parella…) que estiguin en actiu.
 5. Certificació dels ingressos de la unitat familiar provinents de l’atur i de pensions, si s’escau.
 6. Fotocòpia del període concedit de l’atur o de qualsevol altra prestació, si s’escau.
 7. Els empresaris o autònoms hauran d’adjuntar document acreditatiu dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques, les quatre últimes declaracions trimestrals de l’IVA, la declaració anual de l’IVA,…) i de les societats participades.
 8. Full d’empadronament on hi constin totes les persones que conviuen/ resideixen amb el sol·licitant (volant de convivència).
 9. Fotocòpia de la sentència de separació o divorci completa, si s’escau
 10. Qualsevol altre document que acrediti la situació descrita en l’imprès de sol·licitud.

Nota: No es tramitaran les sol·licituds que no aportin tota la documentació sol·licitada. En cas de ser necessari per a la valoració final, el Servei d’Ajuts Econòmics es reserva el dret de sol·licitar més documentació.

Servei d’Ajuts Econòmics
Pg. Sant Gervasi, 47. 08022 Barcelona
Tel. 93 253 31 81
beca@blanquerna.edu

Novembre 2019