Ajuts econòmics

Ajuts econòmics per al curs 2023-2024

IQS Centre d’Ensenyament Tècnic Superior Fundació Privada i la Fundació Blanquerna són dues institucions sense ànim de lucre que dediquen per als estudiants que es matriculen per primera vegada al grau en Farmàcia, un fons limitat per concedir ajuts econòmics i fer front al finançament d’una part del cost dels estudis. L’estudiant que el rep pot renovar-lo cada curs sempre que compleixi els criteris establerts. L’ajut es fa efectiu mitjançant un descompte en les mensualitats a pagar per l’estudiant a partir de l’inici de curs (octubre). L’ajut no cobreix, en cap cas, l’import abonat en el moment de formalitzar la matrícula.

Aquests ajuts són compatibles amb d’altres beques o ajuts econòmics públics i privats sempre que aquests així ho disposin.

Nota: La suma de la quantitat de la beca de la Fundació Blanquerna i la que atorga el Ministerio de Educación y Formación Profesional (aplicable a la gestió de l’AGAUR) en concepte de “exención de precios públicos por servicios académicos”, no podrà superar l’import del total del curs fixat per la Fundació Blanquerna cada curs.

Procés de sol·licitud (estudiants de primer curs de Grau)

 1. Cal emplenar l’imprès de sol·licitud (format pdf) a partir del moment en què formalitzi la preinscripció. Aquest imprès es pot descarregar de la pàgina web Imprès de sol·licitud.
 2. Lliurament de la sol·licitud degudament formalitzada juntament amb la documentació que cal presentar al correu electrònic: becafarma@blanquerna.edu (consulteu l’apartat més avall Documentació que cal presentar per a la valoració d’un ajut).
 3. És important mantenir una entrevista amb l’estudiant que sol·licita un ajut per valorar millor tots els elements de la situació que s’exposa. En cas de no demanar-la, el Servei d’Ajuts Econòmics podrà sol·licitar més documentació i si calgués es posaria en contacte amb l’estudiant per correu electrònic.
 4. La Comissió de Beques del Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna, després d’estudiar cada sol·licitud, determinarà l’adjudicació o la denegació de l’ajut. L’acord de la Comissió serà comunicat a cadascun dels beneficiaris de la beca mitjançant correu electrònic. Orientativament les beques es resoldran en una primera resolució el dia 30 de juny i en una extraordinària el 21 de juliol de 2023. L’ajut concedit serà efectiu sempre i quan l’estudiant superi les proves i condicions d’accés a la titulació preinscrita i es matriculi a la titulació de Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna (pagament matrícula del 50% del cost del curs).

Terminis: La sol·licitud d’entrevista per la valoració d’ajuts econòmics s’inicia amb l’inici de la campanya de preinscripció i finalitzarà el 16 de juny de 2023 per a la primera resolució i el 14 de juliol de 2023 per a la resolució extraordinària, a les 20h. No s’acceptarà cap sol·licitud fora dels terminis establerts.

Què és el que es té en compte a la valoració?

L’adjudicació o la denegació de l’ajut depèn de criteris econòmics, socials i acadèmics. En la valoració es tenen en compte diversos aspectes: els guanys econòmics de tots els membres computables que viuen a la unitat familiar, el nombre de membres de la família, problemàtiques relacionades amb la salut i la inestabilitat laboral, possibilitats de recolzament extern, currículum acadèmic, etc.

Criteris orientatius per a la valoració d’un ajut per a estudiants de primer curs de Grau
 1. Estar preinscrit al Grau de Farmàcia IQS-Blanquerna.
 2. No superar els 17.000 euros anuals per membre de la unitat familiar.
 3. Presentar l’imprès de sol·licitud correctament emplenat, adjuntant-hi la documentació que es demana a l’adreça de correu electrònic becafarma@blanquerna.edu
 4.  Es valorarà la presentació de sol·licitud de la beca pública del Ministerio de Educación y Formación Profesional, o AGAUR, així com beques d’altres comunitats autònomes.

Nota: El fet de complir aquestes condicions no garanteix la concessió de l’ajut.

Documentació que cal presentar per a la valoració d’un ajut per a estudiants preinscrits a primer curs de Grau
 1. Sol·licitud de beca: Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
 2. Volant de convivència de l’empadronament on hi constin totes les persones que conviuen/resideixen amb el sol·licitant, amb una data màxima de 6 mesos.
 3. Declaració de la renda: En cas d’haver fet la declaració de la renda del darrer any, còpia completa de la Declaració de la Renda de l’any 2021 del sol·licitant i de totes les persones que convisquin amb l’estudiant. A partir del mes de juny de 2023 serà imprescindible presentar la renda de l’any 2022. En cas de separació o divorci i, amb guàrdia i custodia compartida pels cònjuges, s’hauran de presentar les declaracions de renda de les dues parts.
 4. En cas de no haver de presentar la declaració de renda, cal aportar:
  a) Certificat conforme no s’ha presentat la declaració de la renda,
  b) Certificat de vida laboral
  c)
  Certificat d’ingressos i retencions de tots els membres de la unitat familiar en actiu.
 5. Nòmines: Fotocòpia de les dues últimes nòmines (més recents) del sol·licitant i dels familiars (pare, mare, germans, parella…) que estiguin en actiu i convisquin amb l’estudiant.
 6. Documentació d’empresaris i autònoms: Els empresaris o autònoms hauran d’adjuntar document acreditatiu dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques de l’últim any, les quatre últimes declaracions trimestrals de l’IVA, la declaració anual de l’IVA…) i de les societats participades. 
 7. Prestacions: Certificació dels ingressos de la unitat familiar provinents de l’atur i de pensions (incapacitat, viudetat, orfandat…) o bé justificació de no percepció d’aquestes prestacions, si s’escau. També, còpia del període concedit de l’atur o de qualsevol altra prestació, si s’escau.
 8. Sentència de separació o divorci i conveni regulador, si s’escau.
 9. Altres documents: Qualsevol altre document que acrediti la situació descrita en l’imprès de sol·licitud.

Nota: La Comissió d’Ajuts Econòmics no valorarà les sol·licituds que no aportin tota la documentació sol·licitada de tots els membres de la unitat familiar. En cas de ser necessari per a la valoració final, el Servei d’Ajuts Econòmics es reserva el dret de sol·licitar més documentació.

Renovació d’ajuts econòmics per a estudiants de 2n curs en endavant

Per renovar l’ajut econòmic del Grau en Farmàcia, l’estudiant haurà de mantenir les condicions inicials per les quals se li va atorgar, a més d’haver superat el 70% dels crèdits matriculats el curs anterior i no haver perdut l’escolaritat en cap de les assignatures del curs.

Els estudiants que tinguin les condicions per a renovar l’ajut econòmic s’hauran de posar en contacte amb el Servei d’Ajuts Econòmics, abans del 1 de juliol de 2023, per telèfon (93.253.31.81) o mail (becafarma@blanquerna.edu).

La resolució de la sol·licitud serà comunicada a cadascun dels beneficiaris de la beca mitjançant carta dirigida a l’alumne al correu electrònic com a màxim, el 24 de juliol de 2023.

Ajuts econòmics especials

Es disposa també d’ajuts especials, de caràcter puntual, per als estudiants ja matriculats que visquin una situació que afecti l’economia familiar dificultant seriosament la continuïtat del curs acadèmic. En qualsevol moment del curs acadèmic, l’estudiant que es trobi en aquestes circumstàncies, pot posar-se en contacte amb el Servei d’Ajuts Econòmics.

L’estudiant haurà d’emplenar l’imprès de sol·licitud on haurà d’exposar el motiu concret de la seva demanda. Caldrà presentar el full de sol·licitud al correu electrònic: becafarma@blanquerna.edu Es concertarà una entrevista i, un cop estudiada la situació per la comissió pertinent, se li farà saber la resposta per correu electrònic.

Nota: Aquest tipus d’ajut està supeditat a la situació de dificultat que visqui l’estudiant. L’ajut es farà efectiu a través d’un descompte en les mensualitats a partir de la data de concessió i durant el curs vigent. L’ajut no és renovable.

Criteris orientatius per a la valoració de renovacions d’ajuts i ajuts especials
 1. Estar matriculat al Grau de Farmàcia i haver superat el 70% dels crèdits cursats el curs anterior.
 2. No superar els 17.000 euros bruts anuals per membre de la unitat familiar. També es tindran en compte els ingressos per rendiment de capital mobiliari i/o immobiliari així com els elements patrimonials.
 3. Presentar l’imprès de sol·licitud correctament emplenat, adjuntant-hi la documentació que es demana.
 4. Es valorarà la presentació de sol·licitud de la beca pública del Ministerio de Educación y Formación Profesional, o AGAUR, així com beques d’altres comunitats autònomes.
 5. Estar al corrent de les obligacions econòmiques amb la Facultat.

Nota: el fet de complir aquestes condicions no garanteix la concessió de l’ajut.

Documentació que cal presentar (per a renovacions d’ajuts i ajuts especials)
 1. Sol·licitud de beca: Imprès de sol·licitud de beca degudament emplenat.
 2. Volant de convivència de l’empadronament on hi constin totes les persones que conviuen/ resideixen amb el sol·licitant.
 3. Declaració de la renda: En cas d’haver fet la declaració de la renda el darrer any, còpia completa de la Declaració de la renda de l’any 2021 del sol·licitant i de totes les persones que convisquin amb l’estudiant. En cas de separació o divorci i, amb pàtria i potestat compartida pels cònjuges, s’hauran de presentar les declaracions de renda de les dues parts.
 4. En cas de no haver de presentar la declaració de renda, cal aportar:
  a) Certificat conforme no s’ha presentat la declaració de la renda.
  b) Certificat de vida laboral.
  c) Certificat d’ingressos i retencions de tots els membres de la unitat familiar en actiu.
 5. Nòmines. Fotocòpia de les dues últimes (més recents) nòmines del sol·licitant i dels familiars (pare, mare, germans, parella…) que estiguin en actiu i convisquin amb l’estudiant.
 6. Documentació d’empresaris i autònoms: Els empresaris o autònoms hauran d’adjuntar document acreditatiu dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques de l’últim any, les quatre últimes declaracions trimestrals de l’IVA, la declaració anual de l’IVA…) i de les societats participades. Així mateix, si durant l’any 2022 s’ha produït una situació de cessament d’activitat, caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent.
 7. Prestacions: Certificació dels ingressos de la unitat familiar provinents de l’atur i de pensions (incapacitat, viudetat, orfandat…) o bé justificació de no percepció d’aquestes prestacions, si s’escau. També, còpia del període concedit de l’atur o de qualsevol altra prestació, si s’escau. 
 8. Sentència de separació o divorci i conveni regulador, si s’escau.
 9. Altres documents. Qualsevol altre document que acrediti la situació descrita en l’imprès de sol·licitud.

Nota: La Comissió d’Ajuts Econòmics no valorarà les sol·licituds que no aportin tota la documentació sol·licitada de tots els membres de la unitat familiar. En cas de ser necessari per a la valoració final el Servei d’Ajuts Econòmics es reserva el dret de sol·licitar més documentació.

Contacte

Servei d’Ajuts Econòmics
Pg. Sant Gervasi, 47. 08022 Barcelona
Tel. 93 253 31 81
becafarma@blanquerna.edu

Abril 2023