Beques acadèmiques

BEQUES A L’EXCEL·LÈNCIA PER A LA TITULACIÓ DE GRAU EN FARMÀCIA IQS-BLANQUERNA PEL CURS 2020-2021

Les beques a l’excel·lència acadèmica per a la titulació de Grau en Farmàcia estan destinades a alumnes de nou ingrés. Són beques per un import del 50% de la matrícula (fins a un import màxim equivalent a 30 crèdits), en base únicament a la seva excel·lència d’expedient acadèmic : 8,5 punts en la nota d’accés sobre 10, que és la nota ponderada entre la de Batxillerat i la de les PAU/EBAU/EvAU obligatòries (la nota obtinguda a les assignatures específiques de l’examen de les PAU/EBAU/EvAU es tindran en compte en cas d’igualtat en la resta de requisits).

Bases per la sol·licitud de Beques a l’Excel·lència

1. La beca consisteix en finançar els costos de la matrícula dels cinc cursos. La Beca a l’Excel·lència s’ha de sol·licitar abans de començar primer curs.

2. Per la continuïtat de la Beca a l’Excel·lència caldrà que la qualificació mitja de cada curs en primera convocatòria, ponderada pel nombre de crèdits, sigui igual o superior a 8,0. Cas de no aconseguir-ho, s’atorga la part proporcional als crèdits obtinguts amb qualificació superior o igual a 8,0.

3. Les beques seran adjudicades per la Comissió de Beques del Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna. Tant la documentació rebuda, com les deliberacions i la resolució d’aquesta Comissió, tenen caràcter confidencial.

4. L’acord de la Comissió serà comunicat a cadascun dels beneficiaris de la beca mitjançant carta dirigida a l’alumne al correu electrònic que figuri en l’imprès de sol·licitud.

5. Per sol·licitar una Beca a l’Excel·lència cal estar admès i presentar a la Secretaria Acadèmica del Grau en Farmàcia que és la Secretaria General d’IQS (Via Augusta, 390 – 08017 Barcelona), el més aviat possible i sempre abans del 26 de juny de 2020 a les 17:00h, la següent documentació:

a. Imprès corresponent a la sol·licitud de la beca degudament complimentat. Aquest imprès s’obté a la Secretaria Acadèmica de Blanquerna o d’IQS.

b. Certificació acadèmica completa de les qualificacions obtingudes a Batxillerat o equivalent.

c. Certificat del resultat de les PAU/EBAU/EvAU o credencial de la UNED. Per a estudiants iberoamericans o de fora de l’EEES, cal l’expedient acadèmic i el pla d’estudis cursat. La qualificació de les PAU/EBAU/EvAU i la nota d’accés a la universitat s’ha de lliurar abans del dia 26 de juny de 2020 a les 17:00h ja sigui personalment o per correu electrònic a la Secretaria General d’IQS (secretaria.beques@iqs. edu).

6. Per poder estudiar i resoldre qualsevol sol·licitud de beca cal haver pagat la reserva de plaça.

Renovació de la Beca

La renovació de la Beca a l’Excel·lència és automàtica si s’acompleixen els requisits indicats a l’apartat 2 d’aquest document.

Resolució

La resolució de la sol·licitud serà comunicada a cadascun dels beneficiaris de la beca mitjançant carta dirigida a l’alumne al correu electrònic que figuri en l’imprès de sol·licitud, com a màxim, a 10 de juliol de 2020 i el 27 de juliol en segona convocatòria.

Altres ajuts

  • Els estudiants i les seves famílies poden sol·licitar un préstec bancari pel pagament total o parcial de la matrícula, disposant de condicions preferents amb diferents entitats bancàries (CaixaBank, Banc Sabadell i Banco Santander). Les condicions de préstec es troben a la web del grau en Farmàcia: https://farmacia.url.edu.

La Beca a l’Excel·lència i l’Ajut Econòmic no són compatibles entre sí.

Per a més informació podeu dirigir-vos a:

Secretaria Acadèmica del Grau en Farmàcia. IQS
Via Augusta, 390. 08017 Barcelona
Tel. 93 267 20 01
secretaria.beques@iqs.edu