Beques Excel·lència Acadèmica

BEQUES A L’EXCEL·LÈNCIA PER AL GRAU EN FARMÀCIA IQS-BLANQUERNA CURS 2021-2022

Les beques a l’excel·lència acadèmica per a la titulació de Grau en Farmàcia estan destinades a alumnes de nou ingrés. Són beques per un import del 50% de la matrícula (fins a un import màxim equivalent a 30 crèdits), en base únicament a l’excel·lència. Es becaran els millors expedients a partir de 8,5 punts en la nota d’accés sobre 10, que és la nota ponderada entre Batxillerat i les PAU.

Bases per a la sol·licitud de la beca a l’excel·lència

1. La beca consisteix en finançar els costos de la matrícula dels cinc cursos. La Beca s’ha de sol·licitar abans de començar primer curs.

2. Per a la continuïtat de la beca a l’excel·lència caldrà que la qualificació mitja de cada curs en primera convocatòria, ponderada pel nombre de crèdits, sigui igual o superior a 8,0. En el cas de no aconseguir-ho, s’atorga la part proporcional als crèdits obtinguts amb qualificació superior o igual a 8,0.

3. Les beques seran adjudicades per la Comissió de Beques del Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna. Tant la documentació rebuda, com les deliberacions i la resolució d’aquesta Comissió, tenen caràcter confidencial.

4. L’acord de la Comissió serà comunicat a cadascun dels beneficiaris de la beca mitjançant carta dirigida a l’alumne al correu electrònic que figuri en l’imprès de sol·licitud.

5. Per sol·licitar una Beca IQS d’excel·lència acadèmica cal presentar a la Secretaria General d’IQS (Via Augusta, 390, 08017 Barcelona) al més aviat possible y sempre abans del 29 de juny de 2021, la següent documentació:

  • Imprès corresponent a la sol·licitud de la beca degudament complimentat. Aquest imprès s’obté a la Secretaria Acadèmica de Blanquerna o d’IQS.
  • Certificació acadèmica completa de les qualificacions obtingudes a Batxillerat o equivalent, s’ha de lliurar abans del dia 9 de juliol, personalment o per correu-e a la Secretaria General d’IQS: secretaria.beques@iqs.edu.

6. Per poder estudiar i resoldre qualsevol sol·licitud de beca cal haver pagat la reserva de plaça.

Renovació de la Beca

La renovació de la Beca a l’Excel·lència és automàtica si s’acompleixen els requisits indicats a l’apartat 2 d’aquest document.

Resolució

La resolució de la sol·licitud serà comunicada a cadascun dels beneficiaris de la beca mitjançant carta dirigida a l’alumne al correu electrònic que figuri en l’imprès de sol·licitud, com a màxim, el 9 de juliol de 2021.

Altres ajuts

  • Els estudiants i les seves famílies poden sol·licitar un préstec bancari pel pagament total o parcial de la matrícula, disposant de condicions preferents amb diferents entitats bancàries (CaixaBank, Banc Sabadell i Banco Santander).

La Beca a l’Excel·lència i l’Ajut Econòmic no són compatibles entre sí.

Més informació

Secretaria Acadèmica
Via Augusta, 390. 08017 Barcelona
Tel. 93 267 20 01
secretaria.beques@iqs.edu