Objectius i competències

Objectius acadèmics

 • Formar experts en tots els aspectes relacionats amb els fàrmacs i els medicaments.
 • Capacitar els titulats per integrar-se al sistema d’atenció de la salut i per contribuir a optimitzar, aportant tot el seu coneixement humanista, assistencial i farmacoterapèutic.
 • Facultar els alumnes per integrar-se en la indústria farmacèutica, química, cosmètica, veterinària o alimentària gràcies a les habilitats tècniques, de lideratge i de gestió.
 • Dotar de coneixements avançats en un context de recerca científica altament especialitzat.
 • Motivar els professionals capacitant-los per a l’aprenentatge autònom, formats en la cultura de la qualitat, bons comunicadors, amb capacitat per desenvolupar-se en entorns laborals complexos.

Competències per adquirir

 • Tenir i comprendre els coneixements específics determinats per llei per als graduats en Farmàcia i els coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits al seu treball d’una forma professional, argumentada i que permeti la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.
 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Haver desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Demostrar la capacitat de comunicació oral i escrita en anglès.
 • Adquirir destreses informàtiques suficients per gestionar amb fiabilitat les principals eines telemàtiques relacionades amb les ciències de la salut.
 • Incorporar la visió holística de la persona tenint sempre en compte totes les seves dimensions (fisiològica, humana, social, psicològica o transcendent), per aplicar-la a tots els àmbits d’acció del professional farmacèutic.

Acreditació de coneixements d’una tercera llengua

Els estudiants que iniciïn estudis de grau han d’acreditar una tercera llengua per obtenir el títol de graduat universitari quan finalitzin els seus estudis.