Les pràctiques

Pràctiques obligatòries

Des del 1r curs, els estudiants fan més de 1.000 hores de pràctiques de laboratori i, a partir de 4t curs el pla d’estudis del Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna estableix la realització de pràctiques externes equivalents a 36 ECTS.

Les pràctiques de laboratori i de bromatologia

En els quatre primers vídeos els estudiants expliquen algunes de les pràctiques de laboratori de tecnologia farmacèutica durant el procés de realització. En el cinquè, es pot veure una classe pràctica de bromatologia.

       

   

Les pràctiques externes
 • Són un primer contacte amb el món laboral.
 • Es realitzen en les diferents especialitats de la professió i orienten l’estudiant en funció dels seus interessos professionals.
 • Aporten experiència laboral i un caràcter diferencial en el currículum.
 • Un percentatge elevat dels graduats troben feina a partir de les pràctiques.
Les pràctiques de la menció

A 4t curs, es realitzen les pràctiques orientades a la menció, amb una durada de 3 mesos en diferents àmbits (entre d’altres):

 • Indústria farmacèutica
 • Indústria alimentària
 • Organitzacions sanitàries
 • Centres de recerca
 • Administració pública
Les pràctiques tutelades

L’assignatura de pràctiques tutelades implica la implementació i complementació dels coneixements teòrics i pràctics adquirits durant la formació del Grau en Farmàcia, així com la interacció amb el món professional de la Farmàcia.

D’acord amb la normativa vigent, aquestes pràctiques es poden realitzar en una oficina de farmàcia oberta al públic i/o en un hospital sota la supervisió del servei de farmàcia. Així mateix, la regulació dels serveis de les oficines de farmàcia estableix que, entre els serveis bàsics que el farmacèutic ha de prestar a la població, es troba la col·laboració en la docència per a l’obtenció del títol de Graduat/a en Farmàcia, d’acord amb el que preveuen les directives comunitàries, la normativa estatal i les universitats per les quals s’estableixen els corresponents plans d’estudis en cadascuna d’elles.

La memòria del Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna de la Universitat Ramon Llull estableix que la matèria de pràctiques tutelades té 24 ECTS i, per poder cursar aquesta matèria, l’estudiant ha d’haver superat un mínim de 223 ECTS.

L’objectiu és que els estudiants adquireixin la formació necessària per realitzar les activitats específiques de la seva professió en l’àmbit de la farmàcia assistencial. Durant tres mesos, els estudiants s’integraran en l’activitat professional de l’oficina de farmàcia i, durant tres mesos més, en la farmàcia hospitalària.  D’aquesta manera, l’estudiant adquireix una primera experiència professional i posa en pràctica els coneixements, aptituds i actituds requerits en relació amb l’elaboració, control, dispensació i assessorament dels medicaments.

La comissió mixta de seguiment constituïda per representants de l’IQS i de Blanquerna, el Departament de Salut i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, ha elaborat el document que estableix el model organitzatiu, així com la guia docent de les pràctiques tutelades del Grau en Farmàcia.

Centres receptors

Els serveis de farmàcia hospitalària i les oficines de farmàcia que vulguin acollir estudiants per realitzar les pràctiques tutelades hauran de fer la corresponent sol·licitud i obtenir la corresponent acreditació per part de la Universitat Ramon Llull.

L’acreditació se sol·licita emplenant el corresponent formulari pel serveis de farmàcia hospitalària o per a l’oficina de farmàcia. Un cop concedida l’acreditació, aquesta es manté durant un període màxim de tres anys, passat aquest temps es repeteix el procés d’avaluació inicial per confirmar la seva renovació.

Per sol·licitar l’acreditació i accedir al formulari corresponent, cal seguir els següents passos:

 • Seguiu les instruccions

Un cop concedida l’acreditació el centre receptor formalitzarà l’oferta de places per a cada curs acadèmic d’acord als torns que s’estableixin.

Terminis i calendari – Oficines de Farmàcia

 • Sol·licitud d’acreditació: abans del 30 de gener de 2019
 • Resolucions: es comunicaran abans del 15 de febrer de 2019
 • Introducció de l’oferta per part dels centres acreditats: fins el 28 de febrer de 2019
 • Resolució de l’adjudicació d’ofertes: març de 2019