Vies d’accés

Perfil d’ingrés

El perfil d’ingrés idoni correspon al d’un estudiant amb interès per la biologia, la química, l’anatomia i la fisiologia, la física, la informàtica i la tecnologia, que senti motivació per la cura de les persones, l’experimentació i amb una gran curiositat intel·lectual, que vulgui adquirir una formació sòlida sobre el medicament en totes les seves etapes, des de la seva obtenció fins als efectes que produeix en l’organisme.

Via d’accés

El Grau en Farmàcia per la Universitat Ramon Llull s’imparteix entre la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i l’IQS School of Engineering. Per accedir es requereix complir els procediments descrits a l’article 3 del Reial decret 1982/2008, de 14 de novembre, i actualitzat per l’Ordre EDU/1434/2009, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris de grau, sense perjudici dels altres mecanismes d’accés previstos a la normativa vigent i l’especial atenció a la diversitat i als candidats amb necessitats educatives especials.

Requisits

Per accedir als estudis de Grau en Farmàcia per la Universitat Ramon Llull cal complir un dels següents requisits:

  • Haver superat les proves d’accés a la universitat (PAU). Opcions preferents: Modalitat de Ciències i Tecnologia, inclou diversos itineraris, cadascun dels quals té característiques pròpies. Algunes possibles combinacions de matèries de modalitat:
  • Itinerari de Ciències: Matemàtiques, física, química, biologia, ciències de la Terra i del medi ambient…
  • Itinerari de Ciències de la Salut: Biologia, química, matemàtiques, ciències de la Terra i del medi ambient…
  • Itinerari Cientificotecnològic: Matemàtiques, física, tecnologia industrial, dibuix tècnic, electrotècnia…
Vies d’accés

Estudiants examinats en una Universitat catalana:
Per aquells estudiants que s’hagin examinat en qualsevol de les Universitats Catalanes: hauran de lliurar el full que s’ha de descarregar d’ACCESNET amb el resultat de les PAU.

Estudiants examinats en una Universitat de la resta de l’estat espanyol o per la UNED:
Per aquells estudiants que s’hagin examinat en qualsevol Universitat de la resta de l’estat espanyol o bé per la UNED, o que hagin estat matriculats en una altra Universitat: hauran de lliurar una fotocòpia del resultat obtingut a les PAU/EBAU/EVAU i el resguard de la sol·licitud del trasllat d’expedient.

Estudiants que procedeixen de sistemes educatius d’un país membre de la Unió Europea:
Per aquells estudiants procedents de sistemes educatius de països membres de la Unió Europea, cursats o no a Espanya, o amb els que existeixi un acord de col·laboració educatiu (inclòs el batxillerat internacional): hauran de lliurar l’original o fotocòpia compulsada del resguard de la sol·licitud de la credencial per a l’accés a la Universitat Espanyola expedida per la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

Estudiants que procedeixen de sistemes educatius d’un país no membre de la Unió Europea:
Per aquells estudiants procedents de sistemes educatius de països no membres de la Unió Europea i sense acord de col·laboració educatiu: hauran de lliurar el resguard o resolució de la sol·licitud de l’homologació de la titulació d’accés a la universitat en el que consti la qualificació final d’accés.

Estudiants procedents d’un Cicle Formatiu de Grau Superior:
Per aquells estudiants que accedeixin a la universitat mitjançant la via de Cicles Formatius de Grau Superior: hauran de lliurar el Certificat d’Estudis de Tècnic Superior per l’accès als Estudis Universitaris, on figuri la qualificació final d’accés a la universitat.

Estudiants amb una altra titulació universitària:
Per aquells alumnes que accedeixin als estudis amb una titulació universitària finalitzada: còpia compulsada del títol universitari o del resguard del pagament de les taxes d’expedició i Certificació Acadèmica Oficial a on figuri la nota mitja obtinguda (barem de 0-10).

Reconeixement de crèdits per a alumnes de cicles formatius de grau superior i universitaris:
Els alumnes que tinguin assignatures susceptibles de ser reconegudes (que provinguin d’altres universitats, amb titulació acabada o no, o de CFGS), hauran de presentar a la Secretaria General d’IQS la següent documentació:

1. Sol·licitud del reconeixement de crèdits a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica, que li facilitaran a Secretaria General d’IQS.

2. Certificat Acadèmic Oficial, original o fotocòpia compulsada.

3. Temaris de les assignatures aprovades amb el segell de la Secretaria Acadèmica de la universitat d’origen. Els alumnes que provinguin de CFGS només hauran de lliurar un certificat.

Els alumnes en aquesta situació hauran de presentar còpia de la sol·licitud de reconeixements en el moment de la matrícula.

Estudiants amb alguna necessitat especial:
Els estudiants amb alguna necessitat especial hauran de lliurar la còpia de la targeta acreditativa, document o certificat del grau de discapacitat.

Estudiants esportistes d’elit i d’alt rendiment:
Els estudiants esportistes d’elit i d’alt rendiment han de presentar:

  • Certificat de la Federació esportiva en la que es trobi federat acreditant la seva condició.
  • Còpia del BOE on s’acredita la condició d’esportista d’elit.

Normes de permanència

Estudiants de 1r curs: 
Per poder continuar estudis de la mateixa titulació a la Universitat Ramon Llull, l’estudiant ha d’haver superat amb èxit com a mínim el 20% dels crèdits matriculats a 1r curs. L’estudiant que no superi aquest mínim pot sol·licitar a la Comissió Permanent de Direcció del Grau, per mitjà d’una instància al secretari acadèmic del Grau en Farmàcia i una única vegada, la possibilitat d’inscriure’s al curs següent

Baixa del Grau en Farmàcia:
Per donar-se de baixa del Grau en Farmàcia cal efectuar la sol·licitud corresponent per mitjà d’una instància dirigida al secretari acadèmic del Grau en Farmàcia i concertar una entrevista amb ell.

En cas que un estudiant que hagi abandonat els estudis i vulgui reincorporar-se al Grau en Farmàcia per continuar-los:

  • Si en el seu expedient acadèmic consta que té crèdits aprovats, pot sol·licitar el reingrés mitjançant una instància adreçada al secretari acadèmic del Grau en Farmàcia.
  • Si en el seu expedient no consta cap crèdit aprovat, ha de tornar a fer tot el procés de preinscripció establert.